Powrót do wpisów

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne informacje
Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności, która jest wymieniona poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji “Informacje o odpowiedzialnej stronie” w niniejszej polityce prywatności.

Jakie dane zbieramy?
Twoje dane są zbierane, między innymi, poprzez przekazywanie ich nam. Może to być na przykład dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są zbierane automatycznie lub po wyrażeniu zgody podczas odwiedzania strony internetowej za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy wchodzisz na tę stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?
Masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie wycofać na przyszłość. Ponadto, w określonych okolicznościach, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.\

2. Hosting

Hosting z Netlify
Hostujemy naszą stronę internetową za pomocą zewnętrznego dostawcy usług Netlify (https://www.netlify.com).
Netlify, Inc.
2325 3rd Street, Suite 296
San Francisco
California 94107

Netlify zbiera następujące technicznie wymagane dane osobowe: datę/czas żądania, adres IP, przesyłane dane, status HTTP i adres URL strony, z której pochodzi żądanie. Netlify przechowuje te dane przez 30 dni. Netlify jest zgodny z ramami EU-U.S. Privacy Shield. Osobą kontaktową Netlify w UE jest:
VeraSafe Ireland Ltd.
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ireland
Polityka prywatności Netlify: https://www.netlify.com/privacy/
Wytyczne RODO Netlify: https://www.netlify.com/gdpr/

3. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych
Operatorzy tej strony traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Korzystając z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować osobiście. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. w komunikacji drogą elektroniczną) może wiązać się z pewnymi ryzykami. Nie jest możliwe pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o odpowiedzialnej stronie
Odpowiedzialną stroną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Bausicht GmbH
Emdener Straße 11
48155 Münster

Dyrektor zarządzający: Christopher Sura
Sąd Rejonowy w Münster, HRB 19820

Kontakt
Telefon: 004915201967633
E-mail: info@bausicht.de

Odpowiedzialna strona to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).​

Okres przechowywania
Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie określono inaczej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do momentu zakończenia celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie uzasadnione podstawy do przechowywania Twoich danych osobowych (np. przepisy podatkowe lub handlowe); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych podstaw.​ ​ ​

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych państw trzecich
Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i przetwarzane tam. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego do poziomu ochrony danych w UE. Na przykład, amerykańskie firmy są zobowiązane do udostępniania organom ścigania danych osobowych bez możliwości skierowania przeciwko temu środkom prawno-sądowym. Nie można więc wykluczyć, że organy amerykańskie (np. służby specjalne) przetwarzają, analizują i przechowują Twoje dane znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.​

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych \​ Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.​ ​ ​ Prawo do sprzeciwu w szczególnych przypadkach oraz do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW Z POWODU SWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, WYNIKAJĄCEJ ZE SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJESZ, WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ WOBEC PROFILUJOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, ZNAJDUJĄ SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI WYRAZISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE MOŻEMY UDOWODNIĆ, ŻE ISTNIEJĄ WAŻNE PRZEWAGI PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO WYKONYWANIA, OBRONY LUB WYSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).​
JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILUJOWANIA, O ile JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŻELI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ DALEJ WYKORZYSTYWANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).​ ​ ​ Prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo do skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do skargi nie narusza innych środków administracyjnych lub sądowych.​ ​ ​ Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w formacie powszechnie używanym i czytelnym maszynowo. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innemu odpowiedzialnemu, odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.​​ ​ Informacja, usunięcie i poprawa
W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w odpowiednich przypadkach, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.​ ​ ​ Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:​ Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych u nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. W trakcie weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.​
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.​
Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.​
Jeśli zgłosisz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi zostać przeprowadzona ocena równoważenia interesów między Tobą a nami. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.​
Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem przechowywania - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.​ ​

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie
Nasze strony internetowe używają tzw. “plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają szkody na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo przez czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.​ Częściowo pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu przez inne firmy, gdy odwiedzasz naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Pozwalają nam one lub Tobie na korzystanie z określonych usług firmy trzeciej (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).​
Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do analizy zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.​
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej (pliki cookie niezbędne) lub do świadczenia określonych funkcji, które są przez Ciebie żądane (pliki cookie funkcjonalne, np. dla funkcji koszyka), lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru publiczności internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie poprawnego i optymalnego świadczenia swoich usług. Jeśli zostało poproszone o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie.​
Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniu plików cookie i pozwalała na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach, odrzucała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.​ Jeśli pliki cookie są używane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, zostaniesz o tym poinformowany w ramach tej polityki prywatności i, jeśli jest to konieczne, zostanie poproszona o zgodę.​ ​ ​ Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:​

  • Rodzaj i wersja przeglądarki​
  • Używany system operacyjny​
  • Adres URL strony, z której pochodzi żądanie​
  • Nazwa hosta komputera żądającego​
  • Czas żądania serwera​
  • Adres IP​

Te dane nie są łączone z innymi danymi źródłowymi.​ Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie poprawnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej - dlatego pliki dziennika serwera muszą być zbierane.​ ​ Formularz kontaktowy
Jeśli wysyłasz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza kontaktowego, wraz z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pytań dodatkowych. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.​
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona poproszona. Podczas korzystania z formularza kontaktowego wprowadzone dane formularza i przetworzony adres IP są wysyłane do Netlify.​
Dane wprowadzone przez Ciebie do formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, wycofanie zgody na przechowywanie lub cel przetwarzania danych zostanie zrealizowany (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązujące przepisy prawa - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.​\

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa tzw. “plików cookie”, czyli plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez plik cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twoje IP zostanie wcześniej skrócone przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny Twojego korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności witryny i świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny.

Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będziesz w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących Twojego korzystania z witryny (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

5. Biuletyn

Dane biuletynu Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które umożliwiają nam sprawdzenie, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu. Inne dane są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie są udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza subskrypcji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu można w dowolnym momencie wycofać, na przykład klikając na link “Wypisz się” w biuletynie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Dane, które podałeś w celu subskrypcji biuletynu, będą przechowywane przez nas do momentu, gdy zrezygnujesz z subskrypcji biuletynu u nas lub dostawcy usług biuletynowych i zostaną usunięte z listy dystrybucji biuletynu po zakończeniu subskrypcji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucji biuletynu według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane, które zostały przechowane w innym celu, nie są dotknięte tym postanowieniem. Po zrezygnowaniu z subskrypcji listy dystrybucji biuletynu Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub dostawcę usług biuletynowych na czarnej liście, jeśli jest to konieczne do zapobieżenia przyszłym wysyłkom biuletynu. Dane z czarnej listy są używane tylko w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących wysyłki biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie ma określonego terminu ważności. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.